22,700,000
24,500,000
26,000,000
27,000,000
28,000,000

Xe đạp địa hình

Xe đạp thể thao Twitter 8500

29,800,000

Xe đạp địa hình

Xe đạp thể thao Twitter 9800

35,000,000
42,000,000